Yazı Detayı
23 Şubat 2021 - Salı 16:48 Bu yazı 413 kez okundu
 
Güle Güle Şahap Bey
Sadık Medin
buyuktire
 
 

İtfa­iye ile Hil­ton ara­sın­da­ki cad­de­de bir taksi du­ra­ğı… Kazan mev­cu­du yirmi altı kişi.​ Du­ra­ğın hemen yanı ba­şın­da bü­yük­çe bir kı­ra­at­ha­ne. Yaz kış bütün gün­le­ri­ni bu­ra­da ge­çi­ri­yor­lar. Nev-i şah­sı­na mün­ha­sır üç kişi var ara­la­rın­da.

 

La­ka­bı ki­tap­çı… Çizgi ro­man­la­rın has­ta­sı yo­kuş­la­rın us­ta­sı… Ne­re­ler­den bul­duy­sa. kim­ler­den al­dıy­sa  elin­de de­vam­lı bir çizgi roman. Nesli tü­ke­nen. te­da­vül­den kal­ka­lı yıl­lar olmuş  Pe­kos­bil­ler, Tek­sas­lar, Tom­miks­ler, Ki­no­va­lar, Küçük Prens­ler, Red­kit­ler ve biz­den Ka­ra­oğ­lan­lar vb.

 

Ki­tap­çı­nın asıl adı Şahap.​ Ki­lo­lu. ağır sık­let bir şo­fö­rü­müz. Şoför ma­hal­li­ne zor sığ­ma­sı­na rağ­men üç öğün ye­dik­le­riy­le küçük çapta bir dü­ğü­nün yemek işi hal­le­di­lir. Onca ikaza rağ­men iş­ta­hın­dan bi gram dahi olsa taviz ver­mez.​ Na­maz­gahtaki evin­den ge­lir­ken dil söğüş, kelle paça, kumru ne denk ge­lir­se mi­de­si­ne in­di­rir.​ Du­ra­ğa gel­di­ğin­de sabah kah­ve­si­ni ve so­da­sı­nı içer, tak­si­siy­le sı­ra­ya girer.

 

Şoför kol­tu­ğu­na otu­rur otur­maz günün anlam ve öne­mi­ne dair bir ki­ta­bı in­ce­ler­ce­si­ne  bir çizgi ro­ma­nın say­fa­la­rı­nı çe­vir­me­ye baş­lar. Et­ra­fıy­la hiç il­gi­len­mez.​ Kitap okur­ken sus­kun­lu­ğu iyice artar.​Sanki bir ti­yat­ro sa­lo­nun­da ya da kütüphanededir. Çıt çıksa ka­ba­ha­ti Ki­tap­çı’ya yük­le­ye­cek­ler ve de tüm azar­la­yan ba­kış­lar ve mı­rıl­dan­ma­lar ona yö­ne­le­cek­tir.

 

Du­rak­ta­ki şo­för­ler  yıl­lar öte­sin­den  gelen dost­luk­la­rı­nı; oyun­lar­la, soh­bet­ler­le  ve şa­ka­lar­la ge­liş­ti­rir­ler. Ki­tap­çı da hiç ol­maz­sa bu şa­ka­lar­dan bi­ri­ne günün bi­rin­de mu­ha­tap ola­ca­ğı­nın ayır­dın­da­dır.

 

Bol gü­neş­li bir bahar gü­nün­de saat ikin­di su­la­rın­da du­ra­ğa kırk­lı yaş­la­rın­da bir ha­nı­me­fen­di gelir.

 

İlk sı­ra­da­ki tak­si­ye yak­la­şır, kibar bir ses to­nuy­la;

 

-Naz­mi amca içer­dey­se bi ses­le­nir mi­si­niz? Şoför kı­ra­at­ha­ne­ye yö­ne­lir. Az sonra Nazmi Bey de ka­pı­da gö­rü­nür. Ba­ya­na doğru say­gıy­la yak­la­şır;

 

-Hoş gel­di­niz Ca­vi­dan Hanım.​ Tam za­ma­nın­da gel­di­niz. Şahap bey üçün­cü sı­ra­da, bu­yu­run bir kah­ve­mi­zi için. Gi­de­ce­ği­niz yere az sonra gi­der­si­niz.​ Ca­vi­dan Ha­nı­m’ın yü­zü­ne muzip bir gü­lüm­se­me ya­yı­lır. Belli ki aynı ma­hal­le­de  komşu olan bu iki kişi kitapçıyla il­gi­li bir se­nar­yo oluş­tur­muş­lar­dır…

 

Ki­tap­çı’nın sı­ra­sı on da­ki­ka sonra gelir.​ Tak­si­si­ni du­rak­ta kal­kış ye­rin­de ko­nuş­lan­dı­rır. Beş da­ki­ka­dır Şahap Bey’i iz­le­yen Nazmi Bey, çizgi ro­ma­nı­nı iş­tah­la oku­yan ki­tap­çının şoför ma­hal­li­ne cid­di­yet­le yak­la­şır. Ca­vi­dan Hanım arka ka­pı­ya yö­ne­lir, Se­na­rist ve yö­net­men ro­lün­de­ki Nazmi Bey önce ha­fif­ten bi ök­sü­rür ve devam eder;

 

-Bı­rak şu ki­ta­bı oku­ma­yı da ha­nı­me­fen­di­yi Hatay Renk­li Si­ne­ma du­ra­ğı­na bı­ra­kı­ver.

 

Şahap Bey,”şimdi sı­ra­sı mıydı?” der gi­bi­sin­den hem sı­kın­tı­lı hem de mem­nun kar­ma­ka­rı­şık bir yüz ifa­de­siy­le Nazmi Bey’e bakar;

 

-Sa­ğ ol te­şek­kür­ler. Ba­gaj­lık eş­ya­sı yoksa  arka kapı açık. Bu­yur­sun bin­sin.

 

Bu söz­le­re kulak mi­sa­fi­ri olan Ca­vi­dan Hanım şo­fö­re gö­rün­me­den eği­lip arka ka­pı­dan bin­miş nu­ma­ra­sı yapıp ka­pı­yı ya­vaş­ça çar­pa­rak ka­pa­tır. Ora­dan sırra kadem basar gibi kı­ra­at­ha­ne­ye doğru ses­siz­ce uzak­la­şır. Bu sıra Ki­tap­çı oku­du­ğu ki­ta­bı bir ay­raç­la be­lir­le­yip tor­pi­do gö­zü­ne iti­nay­la yer­leş­tir­mek­le meş­gul­dür. ”Dö­nüş­te kal­dı­ğım yer­den devam ede­rim.” diye mı­rıl­da­nır.

 

Ka­pı­nın ka­pa­nış se­si­ni duy­muş­tur. Ba­şı­nı ge­ri­ye çe­vi­rip kont­rol etme ih­ti­ya­cı­nı duy­maz.​ Tak­si­si­ne bir bayan bin­di­ğin­de çoğu zaman dikiz ay­na­sı­na bak­maz, arka kol­tu­ğu ba­zı­la­rı gibi kolaçan etmez.​Evli iki ço­cuk­lu maz­but bir aile ba­ba­sı­dır. Hiç bir zaman hiç­bir kim­se­nin de­di­kodu­su­nu din­le­mek­ten hoş­lan­maz, ken­di­si­nin de de­di­ko­du­su­nun ya­pıl­ma­sı­nı haz­zet­mez. Ar­dı­na bak­ma­dan yol­la­ra düşen yi­ğit­ler mi­sa­li mo­to­ru ça­lış­tı­rır, gaza basar ve  en kısa yol­dan Renk­li Si­ne­ma du­ra­ğı­na doğru yol alır.

 

Bu sı­ra­da, kı­ra­at­ha­ne­nin içi bay­ram­ye­ri gi­bi­dir. Kah­ka­ha­lar gırla git­mek­te­dir. ​Ca­vi­dan Hanım lise yıl­la­rın­da  epey oyun­da ha­tı­rı sa­yı­lır rol­le­re gir­miş­tir. Nazmi Bey’in de rol ar­ka­da­şı ol­muş­lu­ğu var­dır. Gö­re­vi ba­şar­ma­nın mut­lu­lu­ğu göz­le­rin­den okun­mak­ta­dır. Nazmi Bey­’den izin is­te­ye­rek teb­rik­ler, te­şek­kür­ler ve al­kış­lar eş­li­ğin­de kı­ra­at­ha­ne­den ay­rı­lır.

 

Ki­tap­çı, Bay­ram­ye­ri’nden Hatay Üçyol yö­nü­ne kıv­rıl­mış “Dö­nüş­te de bir müş­te­ri denk gelse bari!” diye dü­şün­mek­te­dir. Ni­ha­yet  Renk­li Si­ne­ma du­ra­ğı­na gelir.​ Ge­ri­ye doğru bakar, ne kapı açı­lır ne de bir inen olur.​ Ara­ba­dan me­rak­la iner. “ Ba­yıl­mış ol­ma­sın!..” di­ye­rek  hızla arka ka­pı­ya yö­ne­lir, cam­dan bakar içer­de kim­se­cik­ler yok­tur.​ Emin olmak için hemen ka­pı­yı açar. ”Yok yok yok, kos­ko­ca kadın uç­ma­dı ya!.. İn midir, cin midir ?” diye söy­le­nir. Son anda ak­lı­na Nazmi Bey’in şa­ka­la­rı gelir. Şa­ka­lar ya­pı­lır­ken o da ister is­te­mez gül­müş­tür. “Sen misin gülen! Gülme kom­şu­na gelir ba­şı­na” di­ye­rek kendi ha­li­ne de gü­le­rek dönüş yo­lu­nu tut­tu­rur.​ Ki­tap­çı la­kap­lı Şahap Bey’in tek te­sel­li­si, her şa­ka­dan sonra bir tepsi bak­la­va alı­nıp kı­ra­at­ha­ne­de hep be­ra­ber ye­nil­me­si­dir. Şa­ka­la­nan kişi te­sel­li ik­ra­mi­ye­si ola­rak katkı payı öde­mek­ten mu­af­tır. Ki­tap­çı tak­si­nin rad­yo­su­nu  açar, du­ra­ğa va­rın­ca­ya kadar  rast gele bir şar­kı­ya mı­rıl­da­na­rak eşlik eder.​ Du­ra­ğa var­dı­ğın­da  ilk işi orta kahve ile so­da­sı­nı içmek ve Nazmi Bey’e, ”Aşk olsun Nazmi, ala­ca­ğın olsun!” demek olur.

Meh­met Sadık Medin

 

 

 
Etiketler: Güle, Güle, Şahap, Bey, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Nisan 2021
GİDENE GİTTİ DEMEM
108 Okunma.
25 Mart 2021
EVDEKİ HESAP...
351 Okunma.
22 Ocak 2021
GÜLER MİSİN, AĞLAR MISIN ?
493 Okunma.
13 Ocak 2021
BEKLE TİRE GELİYORUZ
448 Okunma.
26 Aralık 2020
ŞİİRLERDE YAŞAMAK
518 Okunma.
05 Ekim 2020
BÜYÜK HAVUZLU’DA ŞENLİK VAR
488 Okunma.
13 Eylül 2020
ANYA MANYA KUMPANYA 2010
490 Okunma.
30 Temmuz 2020
MANGIRMATİK - ÇERÇÖPATIK
543 Okunma.
11 Temmuz 2020
AH KEDİ VAH KEDİ
747 Okunma.
25 Haziran 2020
ÜSTÜVANE CAMBAZI VELİ
616 Okunma.
13 Haziran 2020
MASKESİZ BEŞLER VİRÜSE KARŞI
646 Okunma.
06 Haziran 2020
ÇAVUŞ’UN KAHVESİ
1430 Okunma.
22 Mayıs 2020
VAY KÖYLÜM VAY
697 Okunma.
22 Nisan 2020
KORNA, KORONAVİRÜSE KARŞI
1101 Okunma.
19 Aralık 2019
DİLİMİZ TÜRKÇE
957 Okunma.
03 Aralık 2019
ÜÇ KAFADAR İZMİR FUARINDA
772 Okunma.
25 Kasım 2019
CAVİT YILDIRIM ve CAN EDEBİYAT
866 Okunma.
15 Kasım 2019
AB'YE GİRDİK DE NE OLDU?
686 Okunma.
11 Kasım 2019
ÜÇ KAFADAR İZMİR FUARINDA
663 Okunma.
02 Kasım 2019
BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ
799 Okunma.
26 Ekim 2019
KALAYCI KALFASI MOLLA MEHMED
851 Okunma.
19 Ekim 2019
KASABANIN UFO'SU
683 Okunma.
28 Eylül 2019
ÇA­­YCI ÇI­­RA­­ĞI - TA­­KA­­VİT
996 Okunma.
21 Eylül 2019
KAMURAN ŞİPAL SON ÖĞRETMENİM
790 Okunma.
14 Eylül 2019
GÖZÜM BİR YERDEN ISIRIR
794 Okunma.
14 Eylül 2019
GÖZÜM BİR YERDEN ISIRIR
475 Okunma.
30 Ağustos 2019
SEVDA
775 Okunma.
18 Temmuz 2019
ŞİİRİN GÜCÜ
1072 Okunma.
17 Temmuz 2019
ŞAKİR YILDIZ, YANILMADINIZ
854 Okunma.
16 Temmuz 2019
ŞAKİR YILDIZ GELİYOR
871 Okunma.
25 Haziran 2019
NASİHAT GİBİ
815 Okunma.
11 Nisan 2019
SAYIN BAKALIM SAYIN
1498 Okunma.
11 Mart 2019
KELİMELERİN KARDEŞLİĞİ
1977 Okunma.
30 Ağustos 2018
FESLEĞEN FESTİVALİ
6375 Okunma.
30 Nisan 2018
BORDRO MAHKÛMLARINA
6259 Okunma.
Haber Yazılımı